Tư vấn hội viên

  • Điều hoà vốn

    26.06.2006

    Điều hòa vốn trong hệ thống QTDND là việc gửi và vay vốn trong hệ thống để giúp các QTDND có thể bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán của mình cũng như giúp cho QTDND có thể sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất khi dư thừa vốn khả dụng.

  • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà nội tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng nhằm phát triển sản xuất kinh doanh

    22.06.2006

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta rất đa dạng nhưng phần lớn là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, có quy mô hoạt động nhỏ cả về vốn, lực lượng lao động; ra đời và phát triển nhanh trong những năm đổi mới, thể hiện sự phát triển đa dạng của các thành phần kinh tế đúng với chủ trương phát triển một nền kinh tế thị trường của Đảng, Nhà nước.