28.12.2020 15:01

Công văn 192/CV-HHQTD, ngày 28/12/2020 của Hiệp hội QTDND Việt Nam về việc Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN năm 2020

Hiệp hội QTDND Việt Nam xin gửi tới QTDND hội viên hướng dẫn về việc QTDND hạch toán giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 đúng theo hướng dẫn của Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 9353/NHNN-TCKT, ngày 24/12/2020 về việc hướng dẫn hạch toán giảm thuế TNDN của QTDND theo Nghị Quyết số 116/2020/QH14, Hiệp hội QTDND Việt Nam xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Để xem chi tiết Công văn 192/CV-HHQTD: click và đây 

Các tin liên quan