08.08.2006 07:57

Liên đoàn Quỹ tín dụng Thái Lan (CULT)

I.  Lịch sử hình thành:
  • Quỹ tín dụng đầu tiên được thành lập ngày 25/6/1965 với số vốn ban đầu là 360 bat và lấy tên là Quỹ tín dụng Soon Klang Thewa.
  • Năm 1968 Hội Thiên Chúa giáo tại Thái Lan đã bảo trợ cho các QTD phát triển, mở rộng hơn nữa và đồng ý thiết lập Uỷ ban QTD tại Thái Lan và chịu trách nhiệm vế tất cả hoạt động của hệ thống QTD tại Thái Lan.
  • Năm 1969: Quỹ tín dụng Trung ương được thành lập, Văn phòng đặt tại toà nhà của Hiệp hội Soon Klang. Quỹ tín dụng Trung ương ra đời có chức năng thúc đẩy tổ chức và hoạt động tín dụng trong cả nước.                                                                    
  • Năm 1971: Quỹ tín dụng Trung ương Thái Lan trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội các  Quỹ tín dụng Châu á ACCU.
  • Năm 1972: 60 đại diện của các QTD tại Thái Lan đã tổ chức gặp mặt tại Xavier Bangkok để thành lập Liên đoàn quốc gia các quỹ tín dụng Thái Lan (CUNAFT). Ban Chấp hành được bầu trong số các đại biểu tham dự hội nghị.
  • Năm 1973: Quỹ tín dụng Trung ương Thái Lan trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Liên đoàn QTD Châu á ACCU.
  • Năm 1974: Liên đoàn quốc gia các QTD Thái Lan (CUNAFT) đổi tên thành Liên đoàn các QTD Thái Lan (CULT). Các chương trình Bảo hiểm tiền vay, bảo hiểm tiết kiệm nhân thọ được bắt đầu triển khai tại Thái Lan cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn  tương trợ  Bảo hiểm (CUNA).
  • Năm 1977: Tổ chức Misereor của Đức đã cấp vốn để xây dựng tòa nhà Liên đoàn Quỹ tín dụng Thái Lan CULT. Đây là văn phòng đầu tiên của Liên đoàn quốc gia và là trung tâm đào tạo đặt tại đường Ramkhamhaeng, Bangkok.
  • Năm 1978, văn phòng CULT chuyển từ Soon Klang Thewa đến địa điểm mới .
  • Năm 1979, 14 QTD tổ chức gặp mặt để thiết lập liên kết hợp tác ở cấp quốc gia của Liên đoàn QTD Thái Lan (CULT). Ngày 26 tháng 2 năm 1979, Liên đoàn đã được cấp phép là pháp nhân hoạt động  tín dụng và tiết kiệm .
Thăm và làm việc tại QTDND Chumchon Klongchan - Thái Lan
II.
Mục tiêu:

Thúc đẩy và ủng hộ phong trào tín dụng tại Thái Lan dựa trên nguyên tắc phục vụ tận tâm, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của hội viên, làm việc có trách nhiệm và là tổ chức đáng tin cậy cho các thành viên. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, nâng cao mức sống cho cộng đồng và xã hội.

III. Chiến lược hoạt động:

CULT là tổ chức đầu mối của các QTD, là trung tâm dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và đào tạo, với mục đích khuếch trương và củng cố các QTD - các tổ chức tài chính cộng đồng hoạt động trên nguyên tắc Hợp tác xã.

IV. 
Nhiệm vụ :

1. Thiết lập và  phát triển Quỹ tín dụng trong cả nước.

2. Nâng cao trình độ quản lý chuyên môn của các Quỹ tín dụng và liên tục đào tạo đội ngũ cán bộ.

3. Huy động vốn bằng cách cung cấp các khoản tiết kiệm hấp dẫn và các sản phẩm đầu tư như Tín phiếu và hàng loạt các khoản tiền gửi có kỳ hạn khác.

4. Cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ để quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính của quỹ tín dụng thông qua các dịch vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm tiền vay, Bảo hiểm tiết kiệm nhân thọ, Trái phiếu và Quỹ Hiếu hỉ.

5. Tin học hoá công nghệ thông tin và dịch vụ tin học khác cho các  QTD.

6. Thực hiện công tác tư vấn, kiểm toán và các dịch vụ hợp pháp khác.

7. Hỗ trợ phát triển trình độ chuyên môn của các thành viên là doanh nghiệp nhỏ và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết cũng như giới thiệu các chương trình để khuyến khích phụ nữ  và thanh niên tích cực tham  gia vào hiệp hội quỹ tín dụng.

8. Phát triển Liên đoàn quỹ tín dụng Thái Lan nói riêng và thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ này.

9. Duy trì mối liên kết chặt chẽ với Chính phủ và các liên đoàn tín dụng hợp tác khác trong và ngoài nước.

Đoàn cán bộ hệ thống QTDND Việt Nam tại trụ sở CULT-Thái Lan tháng 7/2006
V.  Các chương trình hỗ trợ thành viên:
 

1. Đào tạo, giáo dục ( đào tạo văn bằng, chứng chỉ, nghiệp vụ theo lớp, đào tạo tại gia)
2. Các dịch vụ về tài chính và kiểm toán
3. Cung cấp, phân phối ấn chỉ, ấn phẩm cho các quỹ thành viên
4. Cung cấp phòng họp cho thành viên
5. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ, thanh niên nhằm tăng thêm thu nhập
6. Điều hoà vốn
7. Các chương trình tương hỗ khác ( Bảo hiểm tiền vay, phúc lợi xã hội...)

VI.  
Nguồn vốn:
Đại diện Hiệp hội QTDND Việt Nam và Mr. Veerayt Ruchirek, Chánh Văn phòng CULT tại trụ sở CULT


1. Thu từ hội viên liên kết.
2. Kỳ phiếu, trái phiếu.
3. Tiền gửi của các QTD cơ sở và các TCTD hợp tác khác.
4. Các khoản cho vay, Kỳ phiếu và trái phiếu.
5. Vốn  dự phòng và nguồn vốn khác.
6. Các khoản tài trợ.

VII. 
Sử dụng vốn:
1. Gửi Liên đoàn hay các tổ chức tín dụng hợp tác khác.
2. Gửi các Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác nhằm hỗ trợ, hợp tác phát triển.
3. Mua cổ phần của chính phủ và các tổ chức bán công.
4. Mua cổ phiếu của Ngân hàng nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính để hợp tác phát triển.
5. Mua cổ phiếu của Liên đoàn hay các tổ chức tín dụng hợp tác khác.
6. Mua cổ phiếu của các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh liên quan đến tín dụng hợp tác.
7. Gửi tiền hoặc các khoản đầu tư khác theo quy định của Ban phát triển tín dụng hợp tác trong nước.


VI. Mô hình tổ chức:
Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị được bầu ra trong số 15 đại diện từ các quỹ tín dụng đầu tiên của Liên đoàn quỹ tín dụng Thái Lan. Các chính sách và chế độ hành chính do HĐQT quyết định.
Ban Kiểm tra
Hội nghị thường niên bầu ra 5 thành viên Ban kiểm tra . Ban kiểm tra có chức năng kiểm  soát và quản lý chặt chẽ để ban hành các quy định của Liên đoàn Quỹ tín dụng  Thái Lan…: Kiểm toán và Tài khoản, Tài sản và Ngân quỹ.
Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc có trách nhiệm quản lý chung theo qui định, kế hoạch làm việc và theo yêu cầu của HĐQT và Hội  đồng điều hành. Đồng thời Tổng Giám đốc cũng chuẩn bị kế hoạch tổ chức và phát triển, chủ trì các cuộc họp, hợp tác với các tổ chức khác trong và ngoài nước và quản lý về nhân sự của Liên đoàn Quỹ tín dụng.
Văn phòng
Văn phòng có chức năng nhiệm vụ:
        - Chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính kế toán và các báo cáo liên quan.
        - Chuẩn bị và báo cáo về tình hình tài chính của Quỹ tín dụng theo quy định của pháp luật và quy định của Liên đoàn quỹ tín dụng .
        - Quản lý tài sản và sửa chữa các trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan.
        - Thực hiện các công việc văn phòng như: phôtô, in ấn, chuẩn bị các mẫu biểu.
        - Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo...của cơ quan.
Ban đào tạo
- Tổ chức các khoá tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.
- Thành lập thư viện riêng.
- Hướng dẫn áp dụng các công nghệ thông tin mới.
- Lưu trữ những thông tin, tài liệu của Liên đoàn  Quỹ tín dụng Thái Lan.
Trung tâm tiện ích tài chính
Đảm bảo sự ổn định lợi ích của thành viên thông qua hoạt động bảo đảm cho vay, tiết kiệm nhân thọ, trái phiếu tiết kiệm, quỹ hiếu hỉ, huy động vốn bằng các khoản tiền gửi và tín phiếu  và khoản vay đối với các quỹ tín dụng.
Ban các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp nữ
- Khuyến khích và đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ.
- Khuyến khích các nguồn thu từ các dự án lớn.
-Thành lập hợp tác xã sản xuất các mặt hàng cung cấp cho các doanh nghiệp.
Các Chi nhánh
- Chịu trách nhiệm mọi công việc hành chính tại chi nhánh.
- Hoạt động như một Trung tâm để mở rộng các dịch vụ, thành lập các QTD mới và cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực của QTD. Chi nhánh thường xuyên phối hợp với hội sở của Liên đoàn QTD Thái Lan và các tổ chức địa phương để đảm bảo các Quỹ tín dụng hoạt động có hiệu quả.

Địa chỉ liên hệ:

Liên đoàn các QTD Thái Lan
56/2 Moo 3, đường Ramkhanhaeng
Saphasoong, Bangkok, 10240 Thai Lan
Điện thoại: 0- 2373- 0020-1, Fax: 0-2373-0022
Email: Cult@cultthai.com.
Liên đoàn các QTD Thái Lan
Văn phòng Chi nhánh phía Bắc
161 Moo 8, Tambon Tonpao
Amphua San Khampaeng, Chiengmai 50130
Điện thoại: (053) 390-893, Fax: (053) 339-172
Email: Cultnorth29@hotmail.com.
Liên đoàn các QTD Thái Lan
Văn phòng chi nhánh phía Nam
115 Mô 5, Tambon Transaton, Amphur Puenpin
Surathani 84000
Điện thoại: (077) 358- 416-7    Fax: (077)358-416
Email: cultsouth@hotmail.com
Liên đoàn các QTD Thái Lan
Văn phòng Chi nhánh Đông Bắc
96/102 Moo 6,  Đường Khonkaen - chiengyuen
Tambon Pralab, Ampuhur Muang
Khon Kaen 40000
Điện thoại: 000000(043) 337- 345, Fax: (043)377-841
Email: Culteast@hotmail.com
Văn phòng Hiệp hội
(Lược dịch và biên soạn từ tài liệu chuyến khảo sát Thái Lan tháng 7/2006)

Các tin liên quan