26.06.2006 08:40

Khả năng chi trả

Là khả năng thanh toán tức thời, khả của QTDND có thể sẵn sàng chi trả để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đến hạn phải thực hiện. Một QTDND có thể tuy có khả năng tài chính kinh tế mạnh nhưng vẫn có thể bị khó khăn về khả năng chi trả, tức là dù có tài sản nhưng lại không khả dụng nên không có khả năng sẵn sàng thanh toán ngay lập tức các khoản nợ hay nghĩa vụ khác. Trong trường hợp đó có thể và vẫn có khả năng tìm nguồn tài chính để giải quyết khó khăn thanh toán tức thời của mình. Việc không đảm bảo khả năng chi trả có thể dẫn đến mất uy tín của QTDND và từ đó có thể nhanh chóng làm yếu QTDND.

Phạm Quang Vinh

Các tin liên quan