26.06.2006 08:41

Kiểm toán HTX

Kiểm toán là công cụ hữu hiệu và hiệu quả để có thể đánh giá chính xác, trung thực, đầy đủ và toàn diện về tổ chức, điều hành, về kết quả hoạt động kinh doanh của các HTX, sớm phát hiện các yếu kém, những dấu hiệu không lành mạnh, các vi phạm để có biện pháp tư vấn phòng ngừa, xử lí khắc phục kịp thời. Kiểm toán ở đây được hiểu theo nghĩa hiện đại và rộng, tức là thường xuyên gắn liền với chức năng tư vấn, chăm sóc và như vậy cũng là một hình thức đào tạo, nâng cao trình độ cho đơn vị bị kiểm toán.
 
Kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán hoàn toàn độc lập trong các nhận xét, đánh giá, kết luận kiểm toán của mình.
Đối với một NH HTX kiểm toán được thực hiện toàn diện theo ba phương diện:
 
- Kiểm toán NH HTX là một doanh nghiệp: Kiểm toán quyết toán năm, tình hình tài sản như đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.
 
- Kiểm toán NH HTX là một tổ chức tín dụng: Kiểm toán toàn bộ qui trình tổ chức hoạt động, các nghiệp vụ
 
- Kiểm toán NHHTX là một HTX: Kiểm toán hoạt động điều hành và các bộ máy, các cơ quan lãnh đạo, điều hành

Phạm Quang Vinh

Các tin liên quan