26.06.2006 08:38

Khả năng thanh toán

Là khả năng kinh tế, tài chính của một QTDND có thể thanh toán, hoàn trả các khoản nợ với khách hàng cũng như các nghĩa vụ khác về kinh tế, tài chính đã cam kết thực hiện trong một thời gian nhất định. Khi nói một QTDND mất khả năng thanh toán tức là QTDND có tổng tất cả tài sản đang hiện có ít hơn tổng các khoản nợ và nghĩa vụ kinh tế, tài chính khác phải thanh toán. Nếu không được cứu trợ bù đắp phần thiếu hụt thì QTDND bị phá sản. Một QTDND trên thực tế mất khả năng thanh toán nhưng vẫn có thể có khả năng chi trả (thanh toán tức thời) trong một thời gian nhất định hoặc trong phạm vi qui mô khối lượng chi trả nhất định.

Phạm Quang Vinh

Các tin liên quan