06.08.2020 07:00

Công văn của Bộ tài chính trả lời kiến nghị về chính sách thuế cho các QTDND

Ngày 19/06/2020, Hiệp hội QTDND Việt Nam đã gửi Bộ Tài chính công văn số 81/CV-HHQTD kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến QTDND.

Ngày 04/08/2020, Bộ Tài chính đã có văn bản số 9344/BTC-CST trả lời kiến nghị của Hiệp hội về chính sách thuế.

Theo nội dung công văn số 9344/BTC-CST, Luật thế giá trị gia tăng (khoản 8 Điều 5), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (khoản 4 Điều 13) hiện hành đã có quy định ưu đãi thuế đối với QTDND, theo đó: dịch vụ cấp tín dụng theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; thu nhập của QTDND được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 17% (thuế suất chung là 20%).

Ngày 19/06/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (trong đó bao gồm cả các QTDND).

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (khoản 3 Điều 3, khoản 2 Điều 23), khoản lãi vốn góp thành viên QTDND thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%.

Khoản 4 Điều 70 Hiến pháp 2013 quy định Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với QTDND hay bỏ quy định đóng thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ lãi vốn góp xác lập tư cách thành viên là chưa đảm bảo về mặt thẩm quyền.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội (Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020), trong đó có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế. Hiện nay, Bộ Tài chính đang trong quá trình tổng kết, đánh giá các Luật thuế (trong đó có nội dung ưu đãi thuế) cũng như thu thập kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật thuế vào thời điểm thích hợp.

Để xem toàn văn công văn số 9344/BTC-CST, click vào đây.

Văn phòng HH

Các tin liên quan