26.06.2006 08:44

Công ty bảo hiểm tiền gửi và Quĩ bảo toàn tổ chức

Cả hai đều có mục tiêu chung cao nhất là giữ gìn sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng hay hệ thống các TCTD, giữ gìn lòng tin của dân chúng và khách hàng đối với hệ thống Ngân hàng, hệ thống CTCTD.
 
Công ty bảo hiểm tiền gửi thực hiện mục tiêu đó thông qua việc cam kết bảo hiểm tới một mức nhất định tiền gửi của khách hàng cá nhân tại một ngân hàng, TCTD (hiện nay là 30 triệu đồng) sau khi NH hay TCTD mất khả năng thanh toán, bị phá sản.
 
Quĩ bảo toàn tổ chức của một hệ thống NH, TCTD thì cũng thực hiện bảo vệ người gửi tiền nhưng gián tiếp thông qua các biện pháp bảo vệ tổ chức TCTD, tránh cho TCTD không bị phá sản. Và như vậy tiền gửi của khách hàng (không chỉ của cá nhân mà là cả các tổ chức) đều được bảo đảm an toàn 100%. Tuy nhiên Quĩ bảo toàn tổ chức chỉ có thể thực hiện trong một số điều kiện nhất định: Một là các TCTD tham gia là thành viên QBT về cơ bản không cạnh tranh với nhau, có ý thức đoàn kết bảo vệ lẫn nhau. Hai là QBT mang tính phòng ngừa rất cao nên phải có một cơ chế được phép can thiệp và có công cụ hữu hiệu là kiểm toán để theo dõi, kiểm tra, giám sát và tư vấn cho các thành viên tham gia QBT.

Phạm Quang Vinh

Các tin liên quan