23.12.2021 10:32

Thông tin bế giảng 7 khóa đào tạo trực tuyến về Nghiệp vụ QTDND theo Quyết định 1011/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 18/12/2021 Hiệp hội QTDND Việt Nam phối hợp với các cơ sở đào tạo Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng 7 khóa đào tạo trực tuyến về Nghiệp vụ QTDND cho 605 học viên. Cụ thể:
Ngày 22/10/2021 bế giảng khóa k2-B1 cho 93 học viên hoàn thành khóa học, trong đó 40 học viên xếp loại giỏi, 53 học viên xếp loại khá.
Ngày 13/11/2021 bế giảng khóa k1-A2 cho 80 học viên, trong đó 43 học viên xếp loại giỏi, 37 học viên xếp loại khá. 
Ngày 14/11/2021 bế giảng khóa k1-A1 cho 79 học viên, trong đó 46 học viên xếp loại giỏi, 33 học viên xếp loại khá. 
Ngày 17/11/2021 bế giảng khóa k2-B2 cho 96 học viên, trong đó 40 học viên xếp loại giỏi, 55 học viên xếp loại khá và 1 học viên xếp loại trung bình.
Ngày 20/11/2021 bế giảng khóa k1-A4 cho 82 học viên, trong đó 34 học viên xếp loại giỏi, 48 học viên xếp loại khá. 
Ngày 28/11/2021 bế giảng khóa k1-A3 cho 89 học viên, trong đó 88 học viên xếp loại giỏi, 1 học viên xếp loại khá.
Ngày 18/12/2021 bế giảng khóa k1-A5 cho 86 học viên, trong đó 43 học viên xếp loại giỏi,41 học viên xếp loại khá và 2 học viên xếp loại trung bình.
Hiệp hội

Các tin liên quan