28.06.2021 14:55

Hiệp hội gửi công văn số 76/CV-HHQTD cho Bộ tài chính

Ngày 28/6/2021, Hiệp hội đã có công văn số 76/CV-HHQTD gửi Bộ tài chính về việc  "chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc không chuyên trách tại QTDND".

Theo nội dung công văn số 76/CV-HHQTD: Hiện nay, Hiệp hội nhận được phản ánh của các QTDND về vấn đề “Chi trả tiền thu lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm kiểm soát đảm nhiệm công việc không chuyên trách tại QTDND”, về vấn đề này Hiệp hội đã nghiên cứu dựa trên các quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của các QTDND. Hiệp hội xin có một số ý như sau:

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật hợp tác xã …

- Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã,  Đại hội thành viên sẽ quyết định về mức thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên…

- Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về Quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2015/TT-NHNN có quy định:

Điều 17. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

“2. Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân gồm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên, Đại hội thành lập (đối với trường hợp thành lập quỹ tín dụng nhân dân) quỹ tín dụng nhân dân trực tiếp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên, Đại hội thành lập quyết định nhưng không ít hơn 03 (ba) thành viên.”

Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

“1. Đại hội thành viên, Đại hội thành lập quỹ tín dụng nhân dân (đối với trường hợp thành lập quỹ tín dụng nhân dân) bầu trực tiếp Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát và phải đảm bảo các quy định sau đây:

a) Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 200 tỷ đồng trở lên phải có ít nhất 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác;

b) Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ trên 08 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng phải có ít nhất 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác;

c) Đối với quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 08 tỷ đồng trở xuống: Đại hội thành viên được quyết định việc bầu Ban kiểm soát theo quy định tại điểm b Khoản này hoặc chỉ bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách;”

Như vậy, các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống QTDND về thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trong đó có  thành viên chuyên trách và thành viên không làm chuyên trách.

3. Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

Tại Điều 7 khoản 6. Chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Chi tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản có tính chất lương cho cán bộ, nhân viên làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân:

- Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp cho thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Mức chi do Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân quyết định trên cơ sở nghị quyết của Đại hội thành viên.

- Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp trả cho cán bộ, nhân viên của quỹ tín dụng nhân dân căn cứ theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Trước đây thông tư số 62/2006/TT-BTC; thông tư số 94/2013/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với QTDND đều có quy định về việc chi phụ cấp cho thành viên bán chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Quy định này phù hợp với đặc thù hoạt động của các QTDND. 

Việc bỏ quy định khoản chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tại thông tư số 20/2018/TT-BTC dẫn đến các QTDND gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả công lao động đối với những thành viên không chuyên trách. Các thành viên không chuyên trách được lựa chọn tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng được yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ đối với những hoạt động của QTDND, vì vậy cần phải được trả công lao động phù hợp với quy định của Luật lao động.

Từ thực tế trên, Hiệp hội rất mong Bộ tài chính xem xét bổ sung chi phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách tại QTDND và có những hướng dẫn cụ thể, hợp lý cho vấn đề trên để các QTDND hoạt động ổn định, hiệu quả.

Để xem nội dung chi tiết công văn số 76/CV-HHQTD, click vào đây.

Hiệp hội.

Các tin liên quan