27.04.2021 11:03

Hiệp hội gửi công văn số 48/CV-HHQTD cho Tổng cục Thuế

Hiệp hội QTDND Việt Nam nhận được Công văn số 12/HĐQT ngày 16/04/2021 của QTDND Phúc Thành, tỉnh Ninh Bình về việc “Xin cấp mã số cho địa điểm kinh doanh là Phòng giao dịch số 1”. QTDND Phúc Thành là tổ chức tín dụng hợp tác xã có Phòng giao dịch số 1 được thành lập trước ngày Thông tư 07/2019/TT- BKHĐT ngày 08/04/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư (Thông tư 07) về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã” có hiệu lực thi hành. Theo nội dung Công văn này, QTDND Phúc Thành đã làm thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư 07 gửi đến Chi cục Thuế tỉnh Ninh Bình theo quy định. Chi cục Thuế địa phương đã trả lời chưa có hướng dẫn để thực hiện việc cấp mã số 5 chữ số cho Phòng giao dịch của QTDND.

Xem chi tiết công văn số 48/CV-HHQTD, click tại đây.

Văn bản số 255 (kèm theo)

Văn bản số 7282 (kèm theo)

Văn bản số 50 (kèm theo)
Hiệp hội.


Các tin liên quan