17.09.2021 12:41

Hiệp hội gửi Công văn số 105/CV-HHQTD về việc xin tiêm phòng vacxin phòng Covid-19 cho cán bộ hệ thống QTDND