01.11.2022 10:58

Đoàn kiểm tra liên Bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Công An - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc và kiểm tra hoạt động của Hiệp hội QTDND Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 09/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  về việc “Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022”,  ngày 12/10/2022, Đoàn kiểm tra liên bộ do Ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ làm Trưởng đoàn và các chuyên viên của Bộ Nội vụ, Ổng Duy Hùng đại diện Bộ Công An, Ổng Khổng Đức Chính đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đến làm việc và kiểm tra hoạt động của Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc 

Tham gia chương trình làm việc, về phía Hiệp hội có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng thư ký Văn phòng Hiệp hội, Bà Mai Thị Minh Hương - Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng Văn phòng đại diện Hà Nội, Chủ tịch HĐQT QTDND Quang Trung - TP. Hà Nội cùng các cán bộ phụ trách các phòng, ban Văn phòng Hiệp hội và Công ty Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF trực thuộc Hiệp hội.
Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng thư ký Văn phòng Hiệp hội phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Đoàn kiểm tra Liên Bộ đã nêu rõ mục đích của Đoàn kiểm tra đối với hoạt động của hội, quỹ xã hội quỹ từ thiện như sau:
Nhằm nắm được số lượng hội, quỹ và tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về hội, quỹ của một số bộ, ngành và địa phương. Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là hội, quỹ) trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước và thực thi Điều lệ hội, quỹ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện điều lệ, thành lập pháp nhân và sử dụng tài sản tài chính , trong đó tập trung vào nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài trong tổ chức hoạt động của hội, quỹ, kịp thời động viên hoặc đồn đốc, nhắc nhở, đề xuấ xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương đối với hội, quỹ tạo điều kiện để hội, quỹ hoạt động đúng pháp luật và điều lệ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng thư ký Hiệp hội đã báo cáo toàn bộ hoạt động của Hiệp hội từ 01/10/2020 đến 30/09/2022 theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra về một số nội dung như sau: số lượng hội viên, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hiệp hội; tổ chức Đại hội Hiệp hội QTDND Việt Nam nhiệm kỳ IV, tổ chức các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ, kiên toàn lãnh đạo, các chức danh chủ chốt, xây dựng các quy chế, quy định của Hiệp hội; kết quả hoạt động của Hiệp hội trong các năm 2020, 2021 và 9 tháng 2022, việc tuân thủ của Hiệp hội đối với các quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; việc thực hiện của Hiệp hội QTDND Việt Nam đối với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ thông qua; việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, đó là thực hiện Quyết định số 1011/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân và giao cho Hiệp hội triển khai các lớp đào tạo cho cán bộ các QTDND; việc sử dụng tài sản, tình hình sử dụng kinh phí trong  hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua; dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Cùng với việc báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội với Đoàn kiểm tra liên Bộ, Hiệp hội đã tranh thủ đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như sau:

* Kiến nghị lên Chính phủ và các Bộ ngành:
- Đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với NHHT và các QTDND xuống bằng mức 50% so với các loại hình TCTD khác do đây là loại hình TCTD là HTX hoạt động không vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tối đa mà nhằm mục tiêu hỗ trợ thành viên sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Số tiền thuế thu nhập giảm đi này được hạch toán bổ sung vốn điều lệ hoặc quỹ không chia nhằm tăng cường khả năng tài chính cho NHHT và các QTDND để thực hiện tốt vai trò huy động vốn tại chỗ để cho vay tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.  
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định Số: 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã : Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã.  Do vậy căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Hiệp hội đề nghị  Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ NHHT và các QTDND. 
- Đề nghị Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan đơn giản hoá các thủ tục hành chính và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cho vay và tài sản đảm bảo nợ vay đối với khu vực nông thôn nhằm giúp cho các TCTD nói chung, QTDND nói riêng triển khai thuận lợi các hoạt động tín dụng ngân hàng trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. 
- Điều 25 Nghị định Số: 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã thì chính sách giao đất, cho thuê đất chỉ áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Các QTDND là một trong những mô hình HTX đóng góp rất tích cực cho phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo nhưng chưa nằm trong đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Hiệp hội đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường nghiên cứu trình Chính phủ cho phép bổ sung Tổ chức tín dụng là HTX được hưởng chính sách giao đất, cho thuê đất theo Điều 25 tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP.

* Kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 
- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chế độ nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của NHHT và QTDND như: ban hành cơ chế phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro cho NHHT đối với các khoản cho vay QTDND; có cơ chế hỗ trợ cho NHHT xử lý khoản cho vay các QTDND yếu kém còn tồn đọng trước đây; bổ sung, sửa đổi quy định về xếp loại cho phù hợp với NHHT và các QTDND là những TCTD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận… nhằm tạo điều kiện cho hệ thống TCTD là HTX hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững .
- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ nguồn lực tài chính như tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đ, có cơ chế tái cấp vốn tỷ lệ đầu tư các nguồn vốn nhàn rỗi phù hợp để NHHTX thực hiện tốt vai trò Ngân hàng của các QTDND nhằm hỗ trợ các QTDND hoạt động an toàn và hiệu quả, nhất là các QTDND còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời mở rộng các tiện ích dịch vụ ngân hàng đến các QTDND để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thành viên...
- Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xem xét cho NHHT vay nguồn vốn dài hạn với lãi suất hợp lý để giúp NHHT tăng thêm nguồn vốn cần thiết hỗ trợ các QTDND cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống cho người dân; đồng thời hỗ trợ các QTDND đang gặp khó khăn nỗ lực vươn lên trở lại hoạt động bình thường.
- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho Hiệp hội tiếp cận và mở rộng các mối quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn vốn và sự trợ giúp kỹ thuật cho hệ thống QTDND để hỗ trợ hệ thống QTDND tiếp tục phát triển ổn định, an toàn và bền vững.
Đại diện cho Hội viên Hiệp hội tham dự chương trình làm việc, Bà Mai Thị Minh Hương - Chủ tịch HĐQT QTDND Quang Trung cho rằng trong thời gian qua, với sự nỗ lực, đồng lòng của Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên Hiệp hội, sự sát cánh của toàn hệ thống Hội viên, Hiệp hội đã và đang thực hiện tốt vai trò chức năng của mình để đem lại những kết quả thiết thực cho Hội viên. Bà cũng khẳng định trong quá trình hoạt động của Hiệp hội luôn có sự giám sát của Ban kiểm tra Hiệp hội để đảm bảo hoạt động luôn tuân thủ tính công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Điều lệ Hiệp hội. 
Sau khi nghe Hiệp hội báo cáo toàn bộ nội dung theo yêu cầu của Liên Bộ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp toàn bộ các văn bản : Quy chế, quy định của Hiệp hội ban hành; Báo cáo hoạt động hàng năm; Hồ sơ Đại hội Hiệp hội QTDND Viêt Nam nhiệm kỳ IV (2016-2021); các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành, Nghị quyết Ban thường vụ; Các thủ tục thành lập Văn phòng đại diện, Công ty Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF, thủ tục bổ nhiệm các chức danh tại Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng đại diện, Công ty Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF; công tác quản lý tài sản; tình hình sử dụng kinh phí trong hoạt động và kết quả tài chính hàng năm của Hiệp hội.
Kết thúc đợt kiểm tra ông Tạ Tấn - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ, đại diện Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động Hiệp hội đã triển khai thực hiện trong thời gian qua và khẳng định:
- Kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động của Hiệp hội QTDND Việt Nam luôn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đối với Hội viên. Hiệp hội QTDND Việt Nam là một trong số những Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, hỗ trợ, làm tốt vai trò cầu nối giữa hội viên và cơ quan quản Nhà nước; phản biện kịp thời và có hiệu quả về quá trình soạn thảo các cơ chế chính sách của Nhà nước, truyền tải những khó khăn vướng mắc trên thực tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên,
- Hiệp hội đã ban hành đầy đủ các Quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý và sử dụng con dấu…, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, họp Ban chấp hành, Ban  thường vụ theo đúng quy định của Điều lệ. Bộ máy Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng đại diện và Công ty Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF gọn nhẹ, làm việc hiệu quả.
- Hiệp hội đã triển khai có hiệu quả công tác đào tạo và tư vấn đối với Hội viên nhất là Chương trình đào tạo nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện Quyết định số 1011/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao trên cơ sở phối hợp tốt với Học viện Ngân hàng và Trường Đại học ngân hàng. Việc triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu đa dạng, phong phú đã đáp ứng đúng nhu cầu và thực tiễn hoạt động của các QTDND.
- Là Hiệp hội hoạt động tự chủ về tài chính, không có sự hỗ trợ của Ngân sách nhà nước, nhưng Hiệp hội đã ban hành các quy chế tài chính, quy chế chi tiêu chặt chẽ, thực hiện thu chi đúng quy định đảm bảo tiết kiệm tối đa nên Hiệp hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ đối với hội viên rất tích cực và hiệu quả cao đồng thời đã mua được trụ sở làm việc, từ đó tạo niềm tin cậy đối với Hội viên.
- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đến các QTDND Hội viên đã đạt được kết quả rõ rệt. Công ty Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF đã nhiều nỗ lực nâng cấp phần mềm tin học và cải tiến công tác chăm sóc thành viên để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của các Hội viên.
- Việc lập và lưu trữ hồ sơ tài liệu của Hiệp hội đầy đủ, khoa học và đúng quy định. 
- Trong thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên Hiệp hội QTDND Việt Nam nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại nào.
- Về một số hạn chế, Đoàn kiểm tra lưu ý thêm là Hiệp hội cần tăng cường hơn nữa  sự hỗ trợ đến các QTDND ở vùng xa, vùng sâu; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để không những Hội viên mà các các tổ chức, cá nhân ngoài ngành cùng hiểu rõ lợi ích và tác động tích cực về mô hình và kết quả hoạt động của các Hội viên đã mang lại cho nền kinh tế nhất phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; công tác đào tạo nhất là đào tạo chuyên sâu cần chủ động hơn nữa trong việc thiết lập chương trình và triển khai các lớp học kịp thời, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các QTDND Hội viên.
- Những đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội sẽ được Đoàn kiểm tra Liên Bộ chuyển đến Bộ ngành liên quan để cùng nghiên cứu và xem xét, giải quyết.

Đoàn Kiểm tra liên Bộ kiến nghị:
- Hiệp hội QTDND Việt Nam cần tiếp tục phát huy các mặt tích cực trong hoạt động hỗ trợ Hội viên, tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác dân chủ cơ sở.
- Tham gia nhiều và sâu hơn nữa về phản biện chính sách, cơ chế quản lý Nhà nước và cầu nối với Hội viên trong việc phản ảnh  những khó khăn vướng mắc lên cơ quan quản lý Nhà nước. Sắp tới đây, Hiệp hội cần tích cực tham gia vào dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi để mô hình kinh tế hợp xã thể hiện rõ nét hơn, phù hợp hơn với điều kiện và bối cảnh phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 
- Nâng cao ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động của Hiệp hội để triển khai hỗ trợ hiệu quả đến các Hội viên.
- Rà soát và chỉnh sửa các quy chế, quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động của của Hiệp hội, phù hợp với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV và Điều lệ Hiệp hội.
- Tiếp tục thực hiện đúng quy định về công tác quản lý của Nhà nước về Đoàn ra, Đoàn vào, tiếp nhận viện trợ quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế và báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định.
Thông qua chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra Liên Bộ  đã nắm bắt và hiểu rõ hơn về vai trò của Hiệp hội cũng như hoạt động tích cực của Ngân hàng Hợp tác và các QTDND Hội viên. Đoàn kiểm tra Liên Bộ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới (2021-2026), Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để thực hiện tốt vai trò chức năng của mình và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa đến hoạt động của các Hội viên trên cả nước. 

VP

Các tin liên quan