05.01.2022 11:02

Công văn 9353/NHNN-TTGSNN phúc đáp công văn số 133/CV-HHQTD của Hiệp hội

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Thanh tra, giám sát đã ban hành văn bản số 9353/NHNN-TTGSNH phúc đáp công văn số 133/CV-HHQTD về việc quy định bảo đảm tiền vay.
Theo đó, Căn cứ theo các quy định tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung), quỹ tín dụng nhân dân là đối tượng điều chỉnh của khoản 3 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung). Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân không được cấp tín dụng cho khách hàng trên cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).

Hiệp hội xin thông báo để các QTDND hội viên được biết.
Trân trọng.

Các tin liên quan