07.01.2015 13:25

Thông tư số 46/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 31/12/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 46/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, bao gồm các dịch vụ: thanh toán từng lần qua tài khoản thanh toán mở tại NHNN; thanh toán lệnh chi, ủy nhiệm chi; thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu; chuyển tiền; thu hộ; chi hộ.

Việc cung ứng các dịch vụ thanh toán sau được thực hiện theo các quy định riêng của NHNN: Thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán do NHNN tổ chức, quản lý và vận hành; Thanh toán séc, thanh toán thẻ ngân hàng qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Việc cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, theo điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên và theo tập quán thương mại quy định tại khoản 4, Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng được các bên thỏa thuận áp dụng.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (NHNN; Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô); Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi cung ứng các dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tuân thủ các quy định về việc lập, xử lý, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Xây dựng quy trình thanh toán trong đó đảm bảo có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu nhận biết khách hàng; đáp ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; quản lý rủi ro, an toàn, bảo mật khi thực hiện dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử theo quy định của NHNN về hoạt động ngân hàng điện tử; Có thỏa thuận bằng văn bản với khách hàng và các bên liên quan, trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và cơ chế giải quyết tranh chấp (nếu có) theo quy định của pháp luật; Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Việc cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan đến ngoại hối phải phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Việc sử dụng ngoại tệ trong dịch vụ thanh toán của người cư trú và người không cư trú; việc sử dụng đồng Việt Nam trong dịch vụ thanh toán của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Thông tư cũng quy định rõ về dịch vụ thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như dịch vụ thanh toán từng lần qua tài khoản thanh toán mở tại NHNN; Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi; Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu; Dịch vụ thu hộ và dịch vụ chi hộ; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ thanh toán qua quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ thanh toán…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015 và thay thế cho Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc NHNN ban hành Quy trình thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Toàn văn Thông tư, click vào đây.

SBV/VNBA

Các tin liên quan