10.09.2014 08:22

Thông tư số 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Thông tư này được áp dụng đối với BHTG Việt Nam; tổ chức tham gia BHTG bao gồm: NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã, QTDND và tổ chức tài chính vi mô; người được BHTG; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động BHTG.

Thông tư gồm 3 Chương, 16 Điều. Trong đó Chương I - Quy định chung gồm 2 Điều (Điều 1, Điều 2) quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư.

Chương II - Quy định cụ thể gồm 11 Điều (từ Điều 3 đến Điều 13) quy định về nội dung Chứng nhận tham gia BHTG; cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG hợp nhất, sáp nhập; bản sao Chứng nhận tham gia BHTG niêm yết tại tổ chức tham gia BHTG; quy định về phí BHTG bao gồm quy định về thời hạn nộp phí BHTG và tính phí BHTG; quy định về việc chi trả tiền bảo hiểm bao gồm: thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thủ tục trả tiền bảo hiểm và việc thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả từ tổ chức tham gia BHTG; quy định về việc mở và sử dụng tài khoản của BHTG Việt Nam tại ngân hàng và NHNN; quy định về việc mua tín phiếu NHNN của BHTG Việt Nam.

Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 3 Điều (từ Điều 14 đến Điều 16), quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2014.

Toàn văn Thông tư, Click vào đây.

SBV

Các tin liên quan