13.09.2014 07:00

NHNN là cơ quan điều phối Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 10/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng tài trợ cho Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai” (EMCC 2).

Theo Quyết định này, Chương trình đồng tài trợ cho Chương trình EMCC 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ Chính phủ nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó tập trung vào 6 lĩnh vực chính sách gồm: Ngân hàng, tài khóa, hành chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh.

Tổng mức tài trợ của Chương trình là 229,99 triệu USD. Trong đó, vay nguồn vốn thông thường (OCR) 140 triệu USD; vay nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) 89,99 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ giao NHNN là cơ quan điều phối chung Chương trình. Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các hành động thuộc Khung chính sách của Chương trình theo phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời, NHNN tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Văn kiện Chương trình chuẩn bị đàm phán với ADB.

NHNN

Các tin liên quan