08.07.2017 00:00

NHNN Việt Nam ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ QTDND

Ngày 23 tháng 05 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1011/QĐ-NHNN ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ QTDND và Quyết định số 1012/QĐ-NHNN ban hành Bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ QTDND.

Theo đó Hiệp hội QTDND là đầu mối cập nhật Chương trình đào tạo, bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ QTDND phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu trong thực tiễn hoạt động; phát triển đội ngũ giảng viên đủ tiêu chuẩn theo Quy định của chương trình đào tạo, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức của NHNN; phối hợp với NHNN các tỉnh, thành phố, Ngân hàng HTX Việt Nam xây dựng kế hoạch, triển khai các khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND theo Chương trình đào tạo; tổ chức lớp học, triệu tập học viên, đồng thời ra quyết định công nhận học viên hoàn thành Chương trình đào tạo trên cơ sở bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá Chương trình đào tạo.

Xem toàn văn Quyết định 1011/QĐ-NHNNQuyết định 1012/QĐ-NHNN. 

Hiệp hội

Các tin liên quan