19.01.2009 09:21

Hiệp hội QTDND Việt Nam đề nghị với Thống đốc NHNN về việc xin cơ chế hỗ trợ hệ thống QTDND

Ngày 15/01/2009 Hiệp hội QTDND Việt Nam có Công văn số 05/CV-HHQTD gửi Thống đốc NHNN về việc cơ chế hỗ trợ hệ thống QTDND. Theo Công văn số 05/CV-HHQTD, với vai trò là tổ chức đại diện cho hệ thống QTDND, Hiệp hội QTDND Việt Nam thấy rằng QTDND là một loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động chủ yếu trên địa bàn nông thôn là khu vực kinh tế đang khó khăn nhất, nhưng lại là khu vực kinh tế quan trọng, nơi trực tiếp sản xuất ra sản phẩm thiết yếu cung ứng cho tiêu dùng xã hội và nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong khu vực nông nghiệp. Hiệp hội kính đề nghị với Thống đốc NHNN Việt Nam:

1. Nghiên cứu cho phép hệ thống QTDND được áp dụng lãi suất cho vay thoả thuận trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm phát huy tính năng động và tự chủ trong việc huy động vốn tại chỗ để cho vay tại chỗ, góp phần phát tiển kinh tế - xã hội.   tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi ở khu vực nông nghiệp và nông thôn.

2. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn đối với hệ thống QTDND thông qua việc sử dụng một phần gói kích cầu của Chính phủ nhằm hỗ trợ lãi suất vay vốn của khách hàng tại các QTDND; Từ đó thúc đẩy sự phát triển của các QTDND (với tư cách là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn), tạo điều kiện cho hệ thống QTDND góp phần tích cực thực hiện nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Click vào đây để  xem toàn  bộ Công văn số 05/CV-HHQTD.
Ban Đào tạo

Các tin liên quan