16.01.2017 07:00

Ban cán sự Đảng NHNN: Ban hành Chương trình hành động thực hiện NQTW 4 khóa XII

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước ban hành Chương trình hành động như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là: “Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng” bảo đảm theo đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết.

2- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

3- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết khác và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cấp ủy và cơ quan, đơn vị trong ngành. Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

II- CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

1-  Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết:

1.1- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và Chương trình hành động cụ thể của cấp mình đối với toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

1.2- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành phải đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2- Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình:

2.1- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

2.2- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm; Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên xem xét, gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với cấp dưới và trực tiếp dự, chỉ đạo; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2.3- Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả cho cá nhân, tập thể có liên quan biết theo quy định.

2.4- Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc quyền quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

2.5- Việc đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên hằng năm hoặc khi chuẩn bị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, phải xem xét tiêu chí: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2.6- Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội trong ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, chủ động định hướng, cung cấp thông tin định kỳ thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, những cá nhân, tập thê tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đối với những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm về thông tin, báo chí, tuyên truyền, phát ngôn.

3- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của Ngành phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết:

3.1-  Căn cứ nội dung, yêu cầu của Nghị quyết, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các đơn vị thực hiện việc rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng trình Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.2-  Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt:

-  Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 -2020.

- Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở đó tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung có liên quan của Đề án.

3.3-  Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị trong ngành thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý, chỉ đạo điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng cán bộ... Tập trung rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách, quy định không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong ngành.

3.4- Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện kiên quyết, có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Đề án, Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016 - 2021.

3.5-  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị phù hợp với các quy định mới của pháp luật, hạn chế tình trạng phân tán hoặc chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

3.6- Trên cơ sở quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện các quy chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ:

- Thực hiện đúng, đầy đủ thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3.7- Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lối sống, việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

- Hàng năm, người đứng đầu và từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có cam kết bằng văn bản về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó, nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi dịp đại hội, hội nghị, kỳ họp... hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để "biếu xén", đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm phát sinh được dư luận quan tâm và công khai kết quả xử lý.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

- Xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng; Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5- Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội trong ngành trong việc thực hiện Nghị quyết:

- Tăng cường công tác dân vận - dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra...

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của quần chúng nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

III-  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng hợp tác xã, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này.

2- Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nêu trong Chương trình hành động này, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó phải thể hiện bằng các giải pháp, nhiệm vụ, công việc, kế hoạch triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong Quý I năm 2017, đồng gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

3- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này và Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ hàng năm báo cáo (trước ngày 20 tháng 01 năm sau) kết quả thực hiện với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi và tổng hợp theo quy định.

4- Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối giúp Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong Ngành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Các tin liên quan