Danh sách QTDND cơ sở
Quảng Bình
1.
An Ninh
2.
An Thuỷ
3.
Bắc Lý
4.
Bắc Trạch
5.
Gia Ninh
6.
Hạ Trạch
7.
Hải Trạch
8.
Kiến Giang
9.
Liên Thuỷ
10.
Mai Thuỷ
11.
Nam Lý
12.
Nhân Trạch
13.
Phú Thuỷ
14.
Quảng Thọ
15.
Quảng Thuận
16.
Thanh Thuỷ
17.
Thị trấn Nông Trường Việt Trung
18.
Vạn Ninh
19.
Vạn Trạch
20.
Xuân Ninh
21.
Xuân Thuỷ
22.
Đại Trạch
23.
Đồng Phú
24.
Đức Ninh
Quảng Nam
1.
Gò Nổi
2.
Liên xã Tây Điện Bàn
3.
Điện Dương
Quảng Ngãi
1.
Bình Dương
2.
Bình Nguyên
3.
Chợ Chùa
4.
Hành Thịnh
5.
Nghĩa Kỳ
6.
Phổ Thuận
7.
Phương Đông
8.
Thu Xà
9.
Tịnh Sơn
10.
Trần Hưng Đạo
11.
Đức Hiệp
12.
Đức Phong
13.
Đức Thạnh
Quảng Ninh
1.
Hưng Đạo
Quảng Trị
1.
Bến Quan
2.
Cửa Tùng
3.
Hải Phú
4.
Hồ Xá
5.
Năm Sao
6.
Tân Lâm
7.
Triệu Trung
8.
Triệu Đại
9.
Trường Sơn
10.
Vĩnh Chấp
11.
Vĩnh Lâm