Danh sách QTDND cơ sở
Quảng Bình
1.
An Ninh
2.
An Thuỷ
3.
Bắc Lý
4.
Bắc Trạch
5.
Gia Ninh
6.
Hạ Trạch
7.
Hải Trạch
8.
Kiến Giang
9.
Liên Thuỷ
10.
Mai Thuỷ
11.
Nam Lý
12.
Nhân Trạch
13.
Quảng Thọ
14.
Quảng Thuận
15.
Thanh Thuỷ
16.
Thị trấn Nông Trường Việt Trung
17.
Vạn Ninh
18.
Vạn Trạch
19.
Xuân Ninh
20.
Xuân Thuỷ
21.
Đại Trạch
22.
Đồng Phú
23.
Đức Ninh
Quảng Nam
1.
Gò Nổi
2.
Liên xã Tây Điện Bàn
3.
Điện Dương
Quảng Ngãi
1.
Bình Dương
2.
Bình Nguyên
3.
Chợ Chùa
4.
Hành Thịnh
5.
Nghĩa Kỳ
6.
Phổ Thuận
7.
Phương Đông
8.
Thu Xà
9.
Tịnh Sơn
10.
Trần Hưng Đạo
11.
Đức Hiệp
12.
Đức Phong
13.
Đức Thạnh
Quảng Ninh
1.
Hưng Đạo
Quảng Trị
1.
Bến Quan
2.
Cửa Tùng
3.
Hải Phú
4.
Hồ Xá
5.
Năm Sao
6.
Tân Lâm
7.
Triệu Trung
8.
Triệu Đạt
9.
Trường Sơn
10.
Vĩnh Chấp
11.
Vĩnh Lâm