Hệ thống QTDND

  • Nội dung hoạt động của QTDND

    I. Huy động vốn II. Hoạt động cho vay III. Hoạt động khác

  • Lộ trình nào cho chuyển đổi số hệ thống QTDND

    04.07.2023

    Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ đã nêu rõ, tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hằng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, cần ưu tiên chuyển đổi số trước.