13.08.2012 08:36

Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012 của NHNN quy định về chế độ điều hoà tiền mặt, giao dịch tiền mặt

Thông tư quy định về giao dịch tiền mặt giữa NHNN với các khách hàng nói chung và việc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện giao dịch tiền mặt qua đơn vị đầu mối đối với các tổ chức tín dụng có nhiều chi nhánh trên cùng địa bàn.

Ngày 09/08, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt, thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này gồm 16 Điều, quy định cụ thể, chi tiết các nội dung về chế độ điêu hòa tiền mặt trong hệ thống NHNN, giao dịch tiền mặt giữa NHNN với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan (gọi chung là khách hàng).

Trong đó, Thông tư quy định chi tiết hoạt động xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành, công tác điều hòa Quỹ dự trữ phát hành cũng như việc quản lý định mức quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống NHNN.

Thông tư quy định về giao dịch tiền mặt giữa NHNN với các khách hàng nói chung và việc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện giao dịch tiền mặt qua đơn vị đầu mối đối với các tổ chức tín dụng có nhiều chi nhánh trên cùng địa bàn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc thực hiện Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Toàn văn Thông cáo, Click vào đây.
Hiệp hội

Các tin liên quan