08.10.2012 09:16

Thông tư 28/2012/TT-NHNN: Quy định về Bảo lãnh Ngân hàng

Ngày 03/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh Ngân hàng.

Về phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh, Thông tư nêu rõ, bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ 6 nghĩa vụ sau đây của bên được bảo lãnh:

1. Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay.

2. Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ đời sống.

3. Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

4. Nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

5. Nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước.

6. Các nghĩa vụ hợp pháp khác do các bên thoả thuận.

Thông tư cũng quy định cụ thể điều kiện đối với bên được bảo lãnh. Đó là phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; nghĩa vụ bảo lãnh và giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp; có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh.

Về hồ sơ đề nghị bảo lãnh, căn cứ tình hình thực tế hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc điểm cụ thể của từng nhóm đối tượng khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn cụ thể về yêu cầu các loại hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần gửi tới để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, bảo lãnh.

Thông tư cũng nêu rõ, việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân là người cư trú đối với nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh từ giao dịch hợp pháp bằng ngoại tệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2012. Các cam kết bảo lãnh ký trước ngày này được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt. Việc sửa đổi, bổ sung các cam kết nêu trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Chi tiết Thông tư, Click vào đây.

Hiệp hội

Các tin liên quan