10.08.2006 13:00

Phong trào hợp tác xã tại Thái Lan

Hoạt động hợp tác xã Thái Lan được thực hiện đầu tiên từ năm 1915 với mục đích ban đầu nhằm nâng cao mức thu nhập của người nông dân Thái Lan.

Hoạt động giao dịch tại HTX Tiết kiệm và tín dụng Thái Lan
Hiện nay, phong trào Hợp tác xã Thái Lan phát triển rất mạnh với lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Hoạt động hợp tác xã tại Thái Lan được phân bố theo 7 lĩnh vực khác nhau: Nông nghiệp, Chăn nuôi, Trồng trọt, tiêu dùng, Dịch vụ, Tiết kiệm, Tín dụng, và Quỹ tín dụng. Như vậy, các HTX tiết kiệm và tín dụng là một bộ phận của phong trào HTX Thái Lan.

Ban phát triển Hợp tác xã cấp quốc gia

        Chủ tịch: là Bộ trưởng hợp tác và phát triển nông nghiệp

        Phó chủ tịch: Là Thư ký thường trực của bộ trưởng hợp tác và phát triển nông nghiệp

        Thành viên của Ban phát triển hợp tác xã quốc gia là đại diện từ các Bộ Ngành Trung ương:

          - Tổng thư ký Phòng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

- Tổng giám đốc Phòng phát triển Thương mại

- Tổng giám đốc Phòng tư vấn hợp tác xã

- Tổng giám đốc Phòng mở rộng và phát triển nông nghiệp nông thôn

- Tổng giám đốc Phòng Ngư nghiệp

- Tổng giám đốc Phòng phát triển chăn nuôi

- Tổng giám đốc Phòng phát triển Công nghiệp

- Đại diện bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đại diện Bộ tài chính

- Đại diện Cục Kho quỹ

- Đại diện Ngân hàng phát triển nông nghiệp nông thôn và mô hình hợp tác xã

- Thành viên Liên đoàn hợp tác xã Thái Lan

- Chủ tịch Liên đoàn hợp tác xã quốc gia

- Chủ tịch của Hội nông dân

- 5 đại biểu có năng lực được Bộ trưởng bầu

Thư ký: Tổng Giám đốc Phòng phát triển Hợp tác xã.

Trợ lý thư ký: Giám đốc Liên đoàn Hợp tác xã Thái Lan.

Số liệu thống kê về phong trào HTX tại Thái Lan

(31 tháng 3 năm 2006)

TT

Lĩnh vực HĐ

Số lượng HTX

Số lượngTV (Triệu người)

Tài sản (Triệu USD)

Tỉ lệ phần trăm (%)

1

Nông nghiệp

4,351

5.20

1,872.05

11.30

2

Ngư nghiệp

102

0.01

23.54

0.14

3

Trồng trọt

97

0.15

71.30

0.43

4

Tín dụng và tiết kiệm

1,289

2.10

14,307.69

86.37

5

Tiêu dùng

352

0.66

48.72

0.30

6

Dịch vụ

688

0.23

61.54

0.37

7

Quỹ tín dụng

327

2.10

180.69

1.09

Tổng cộng

7,206

10.45

16,565.53

100.0

 

Buổi làm việc của đoàn cán bộ QTDND Việt Nam với HTX Tiết kiệm và tín dụng Thái Lan
Căn cứ vào số liệu thống kê nêu trên, có thể nhận thấy Phong trào Hợp tác xã Thái lan phát triển rất mạnh về các lĩnh vực Tín dung, tiết kiệm và Quỹ tín dụng với tổng số 1.616 Hợp tác xã, 4,2 triệu thành viên và đặc biệt tổng tài sản có chiếm tỷ trọng cao nhất 87,46% (14.488,38 triệu USD) trên tổng tài sản có của Phong trào HTX Thái Lan.

Văn phòng Hiệp hội(Lược dịch và biên soạn)

Các tin liên quan