24.07.2006 15:51

Ban hành Quyết định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng...

Ngày 18/7/2006, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, Thống đốc đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn về uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ công tác cho các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

(Theo NHNN)

Các tin liên quan