Quy định về mức đóng BHXH giữa người lao động và người sử dụng lao động

Câu hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng lao động 12 tháng với Công ty. mức lương hiện tại của tôi trong hợp đồng lao động là 10.000.000. Trên thực tế, tôi nhận được 8.950.000 do đã trừ 10,5% đóng Bảo hiểm xã hội. Xin hỏi Công ty trừ của tôi như vậy có đúng không ạ?


Trả lời:

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Như vậy, bạn thuộc đối đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH quy định như sau:

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Khoản 1 Điều 85 Luật BHXH quy định như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 143/2021/TT-BQP quy định như sau:

Điều 3. Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

a) Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định), hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.

Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

Điều 57. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

Như vậy, tổng mức BHXH người lao động phải đóng là: 8% (quỹ hưu trí, tử tuất) + 1,5% quỹ BHYT + 1% quỹ BHTN = 10,5%

Từ những phân tích nếu trên, có thể rút ra:

Mức đóng BHXH của bạn là: 10,5% tiền lương trên hợp đồng lao động, tiền này trích trực tiếp từ tiền lương của bạn. Như vậy, bạn đang được đóng BHXH theo đúng quy định của luật.

 Hiệp hội

Các tin liên quan