24.07.2006 17:29

Yêu cầu các tổ chức Đảng, các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng có công văn số 20-CV/TW gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Đảng. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 68/2006/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tiết kiệm, chống lãng phí là làm lợi cho quốc gia
Theo công văn này, Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương gương mẫu thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; không sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước. Các địa phương không dùng ngân sách Nhà nước để chi cho việc tiếp đón các đoàn đến địa phương mình giao lưu, tham quan, du lịch.
Trong nội dung Nghị định số 68/2006/NĐ-CP mới ban hành, Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng để dành vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng của đất nước và các hình thức đầu tư sinh lợi khác mà pháp luật không cấm.
Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương cần xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cơ quan, tổ chức phải niêm yết công khai thời giờ làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, nội quy, các quy định về thời giờ làm việc, về sử dụng thời gian lao động, kỷ luật lao động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động.. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức phải chấp hành thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật và của cơ quan, tổ chức đã đề ra, nghiêm cấm sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng.
Trong quá trình mua sắm tài sản, hàng hóa, thanh toán dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, nếu cán bộ, công chức  được người bán, người cung cấp dịch vụ trả hoa hồng thì phải kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời khoản hoa hồng nhận được cho cơ quan, tổ chức. Khoản hoa hồng này được hạch toán công khai theo quy định của pháp luật và được quản lý, sử dụng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó. Nghiêm cấm việc nộp thiếu, chậm nộp hoặc giữ lại các khoản hoa hồng; sử dụng sai mục đích và vi phạm quy định về công khai việc sử dụng các khoản hoa hồng nhận được.
Việc thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên và được đưa  thành nội dung xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị trong hệ thống và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức thành viên trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức quần chúng
 
(Theo NHNN)

Các tin liên quan