09.01.2007 14:35

Ý kiến của các Quỹ tín dụng nhân dân hội viên về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trong thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự ổn định của các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi và là chỗ dựa tin cậy cho người gửi tiền. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai tốt một số hoạt động: chi trả bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền tại các Quỹ tín dụng nhân dân bị rút giấy phép hoạt động, góp phần ngăn chặn lây lan xấu ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng khác; tổ chức tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi cho mọi người dân; hỗ trợ tài chính cho những tổ chức tham gia bảo hiểm gặp khó khăn.
 
Hiệp hội QTDND Việt Nam là tổ chức liên kết, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các QTDND hội viên.

Tuy nhiên, ngoài các hoạt động tích cực trên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai một số việc bao trùm lên cả nhiệm vụ của thanh tra Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu nộp báo cáo trùng lặp, về cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hiện đang là bức xúc của nhiều Quỹ tín dụng cơ sở và Quỹ Tín dụng Trung ương. Đại diện cho các QTDND hội viên, ngày 29/12/2006, Hiệp hội QTDND Việt Nam đã có báo cáo trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phản ánh những ý kiến của các QTDND Hội viên về vấn đề này. (Tờ trình Số :  171 /2006/CV-HHQTD)
Ban Đối ngoại và Thông tin

Các tin liên quan