28.02.2007 09:58

Triển khai tập huấn chế độ kế toán mới cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Qua giai đoạn củng cố, chấn chỉnh, Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDNDCS) đến nay đã và đang trên đà phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả hoạt động của các QTDNDCS ngày càng được nâng cao, khẳng định được chỗ đứng trong hệ thống tài chính-ngân hàng. Hoạt động của Hệ thống QTDNDCS ngày càng phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng nhanh, đáp ứng phần lớn nhu cầu hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế hộ gia đình, góp một phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta.

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển QTDNDCS kể cả về lượng và chất trong xu thế hội nhập. Ngoài các nghiệp vụ mang tính truyền thống như huy động vốn tiền gửi, cho vay các thành viên và các hộ nghèo trong địa bàn của QTDNDCS, một số QTDNDCS có chất lượng hoạt động tốt, và đội ngũ cán bộ có khả năng trình độ chuyên môn cao đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép được thực hiện mở rộng một số loại hình dịch vụ như chi trả kiều hối, dịch vụ bàn đổi ngoại tệ và đang cho thí điểm dịch vụ chuyển tiền trong nước. Theo đó, chế độ kế toán của QTDNDCS cũng phải được đổi mới phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt nam, từng bước đi theo thông lệ Quốc tế.

Mặc dù, QTDNDCS là một loại hình tổ chức tín dụng hợp tác,có những đặc thù khác biệt so với các tổ chức tín dụng khác, song hành lang pháp lý về hoạt động Ngân hàng vẫn trong khung pháp lý chung của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, chế độ kế toán của QTDNDCS về cơ bản phải được áp dụng theo chế độ kế toán của các tổ chức tín dụng, nhưng đồng thời cũng phải được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, cơ chế tài chính riêng của QTDNDCS ở một số nghiệp vụ kế toán.

 
Sự ra đời của Quỹ tín dụng Nam Sài Gòn đã góp phần phát triển Kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Sài Gòn - Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ mới và cụ thể hóa nội dung Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và các Quyết định có liên quan cho hệ thống QTDNDCS, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chế độ kế toán và ký ban hành Công văn số 1135/NHNN- KTTC ngày 05/02/2007 về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán QTDNDCS (ban hành kèm theo công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 của Ngân hàng nhà nước và các công văn sửa đổi, bổ sung) và công văn số 1133/NHNN-KTTC ngày 5/02/2007 hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối phù hợp với đặc thù của QTDNDCS.

Để thống nhất thực hiện chế độ kế toán mới, Ngân hàng Nhà nước Trung ương sẽ tổ chức tập huấn đến tất cả các QTDNDCS trong phạm vi toàn quốc. Thời gian tập huấn dự kiến vào trung tuần tháng 3/2007.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan