28.11.2006 17:04

Tổ chức tín dụng phải đảm bảo mức vốn pháp định theo danh mục mới

Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng vừa được Chính phủ ban hành, chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và 31/12/2010, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định.

Theo quy định của Nghị định này, các tổ chức tín dụng được cấp phép thành lập và hoạt động sau ngày Nghị định này có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008 thì phải đảm bảo có ngay số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định quy định cho năm 2008.
Thành lập mới QTDND cần tối thiểu mức vốn pháp định là 100 triệu đồng

Đối với các tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập và hoạt động sau ngày 31/12/2008 phải đảm bảo có ngay vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định quy định cho năm 2010.

Trường hợp tổ chức tín dụng có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp thấp hơn mức vốn pháp định tương ứng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng quy định cho từng thời kỳ, Chính phủ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định xử lý đối với các tổ chức tín dụng này, kể cả việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG   

STT
 
Loại hình tổ chức tín dụng
 
Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm
 
  
2008
2010
I.
 
Ngân hàng
 
 
 
1.
 
Ngân hàng thương mại
 
 
 
a.
 
Ngân hàng thương mại Nhà nước
 
3.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
b.
 
Ngân hàng thương mại cổ phần
 
1.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
c.
 
Ngân hàng liên doanh
 
1.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
d.
 
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
 
1.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
đ.
 
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
 
15 triệu USD
 
15 triệu USD
 
2.
 
Ngân hàng chính sách
 
5.000 tỷ đồng
 
5.000 tỷ đồng
 
3.
 
Ngân hàng đầu tư
 
3.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
4.
 
Ngân hàng phát triển
 
5.000 tỷ đồng
 
5.000 tỷ đồng
 
5.
 
Ngân hàng hợp tác
 
1.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
6.
 
Quỹ tín dụng nhân dân
 
 
 
a.
 
Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
 
1.000 tỷ đồng
 
3.000 tỷ đồng
 
b.
 
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
 
100 triệu đồng
 
100 triệu đồng
 
II.
 
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 
 
 
1.
 
Công ty tài chính
 
300 tỷ đồng
 
500 tỷ đồng
 
2.
 
Công ty cho thuê tài chính
 
100 tỷ đồng
 
150 tỷ đồng
 
(Theo NHNN)

Các tin liên quan