09.04.2009 13:38

Thông báo của NHNN về lãi suất tiền gửi ngoại tệ vượt dự trữ bắt buộc tại NHNN

Ngày 3/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Quyết định số 790/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng (TCTD) và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN.

Theo Quyết định này, kể từ ngày 3/4/2009, NHNN áp dụng mức lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ gửi tại NHNN của các TCTD là 0,1%/năm, áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 4 năm 2009; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN cũng được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm.

Mức lãi suất này thay thế cho các mức lãi suất quy định tại Quyết định số 3281/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thống đốc NHNN về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc đối với TCTD và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan