21.01.2008 11:34

Quyết định số 187/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Theo Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 01 năm 2008 Thống đốc NHNN Việt Nam ra Quyết định số 187/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 2 năm 2008 và thay thế Quyết định số 1141/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các quy định tại Quyết định số 582/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Để xem chi tiết về Quyết định này xin click tại đây: Quyết định số 187/QĐ-NHNN.
Ban ĐN & TT

Các tin liên quan