18.01.2008 14:26

Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức Tín...

Theo Ngân hàng Nhà nước ngày 15 tháng 01 năm 2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức Tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/06/2005 và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/07/2006, Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Để xem chi tiết về Quyết định này xin click tại đây: Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN.
Ban ĐN & TT

Các tin liên quan