07.02.2007 14:58

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 30/01/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Theo đó, việc tăng, giảm vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này,  mà chỉ  quy định  về trình tự, thủ tục khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thực hiện những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Khi có thay đổi một trong những điểm: Tên của Quỹ tín dụng nhân dân;  Tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước; Địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện;  Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì
Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi có thay đổi.

Về thẩm quyền chấp thuận những thay đổi,  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương,  Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận những thay đổi nêu tại Quy định này của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn.

Khi thực hiện những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương lập hồ sơ xin chấp thuận gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở lập hồ sơ xin chấp thuận gửi Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn để được xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tại Quy định này có các Điều, Khoản quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín tụng nhân dân  để các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Quỹ tín dụng nhân dân triển khai thực hiện.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan