12.03.2007 15:34

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Theo Nghị định số 35/2007/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn giao dịch điện tử hoặc giao dịch truyền thống trong hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch theo phương thức truyền thống. Trường hợp sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải có chữ ký điện tử (bao gồm chữ ký số và các loại chữ ký điện tử khác) theo quy định của pháp luật.

 
Giao dịch bằng phương tiện điện tử hiện đã được ứng dụng rộng rãi tại các ngân hàng.  


Nghị định quy định rõ các quy định về định dạng chứng từ điện tử, đó là phải phân biệt, nhận biết và truy cập được đến từng chứng từ điện tử; xác định chi tiết vị trí, đặc điểm, kiểu, độ dài và các ràng buộc nghiệp vụ đối với từng yếu tố trên chứng từ điện tử; bảo đảm việc truyền, nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ một cách tự động trên các phương tiện điện tử. Việc lưu trữ chứng từ điện tử phải đảm bảo tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ; lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo quy định và in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu. Trường hợp chứng từ điện tử đang trong thời gian hiệu lực bị huỷ phải được ghi ký hiệu riêng thể hiện chứng từ điện tử đó đã bị huỷ; nguyên nhân, lý do huỷ và phải được lưu trữ riêng bằng phương tiện điện tử để theo dõi. Các chứng từ đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu huỷ. Việc tiêu huỷ chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu chưa được tiêu huỷ và hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Để được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, các tổ chức phải được cung cấp dịch vụ ngân hàng theo quy định của pháp luật; có địa điểm, mạng truyền thông, thiết bị truyền thông, các phương tiện điện tử bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng.

Các tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng được giải quyết căn cứ vào quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định này, quy định khác của pháp luật có liên quan và các điều khoản được ký kết trong hợp đồng giữa các bên.
Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan