19.07.2006 11:07

Quy định mới về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trên cơ sở dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quỹ tín dụng cơ sở của Bộ Tài chính gửi đến để tham gia ý kiến, căn cứ  nguyện vọng của các các Quỹ tín dụng cơ sở hội viên, qua nắm bắt về một số vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực tiễn đối với Thông tư  số 97/2000/ TT-BTC ngày 12/10/2000 và Thông tư số 17/2004/TT-BTC, Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với các chuyên gia của Bộ Tài chính, gửi văn bản tham gia từng nội dung. Những nội dung Hiệp hội báo cáo và kiến nghị đã góp phần làm rõ hơn về đặc điểm mô hình cũng như về tình hình hoạt động tại các Quỹ tín dụng cơ sở đã được Bộ Tài chính lưu ý như:  chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp cho thành viên chuyên trách, bán chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí; phí tham gia bảo hiểm tiền gửi, quỹ an toàn hệ thống; chi phí thu hồi các khoản nợ khó đòi, phí hoa hồng môi giới ; phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ; kiểm toán đối các Quỹ tín dụng cơ sở ...  Ngày 29/06/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng cơ sở  đã có nhiều nội dung mới, phù hợp hơn so với các văn bản trước đây, tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn để giúp cho các Quỹ tín dụng cơ sở phát triển lành mạnh và bền vững. Xem tiếp chi tiết nội dung của Thông tư số 62/2006/TT-BTC >>

Các tin liên quan