18.07.2006 14:36

Quy định mới về séc

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến vừa ký quyết định mới về cung ứng và sử dụng séc (Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11/7/2006). Theo đó, người ký séc phải đảm bảo đủ khả năng chi trả số tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng ở thời điểm séc được xuất trình để thanh toán.

Nếu tờ séc được lập không đúng qui định do lỗi của người ký séc khiến người được chi trả bị từ chối thanh toán thì người đó có quyền yêu cầu người ký séc phải ký séc khác thay thế và phải đáp ứng ngay trong ngày làm việc hoặc sau ngày được yêu cầu đó.  Nếu tờ séc bị từ chối thanh toán do séc đó không đủ khả năng thanh toán, người ký phát phải hoàn trả không điều kiện số tiền bị truy đòi trên séc.

(Theo NHNN)

Các tin liên quan