13.11.2007 15:31

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2007/TT-NHNN sửa đổi bổ sung thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện một...

Ngày 06/11/2007, thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc thường trực Trần Minh Tuấn đã ký ban hành thông tư số 06/2007/TT-NHNN. Thông tư này đã nêu rõ một số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin bấm vào link sau để xem nội dung thông tư số 06/2007/TT-NHNN ngày 06/11/2007.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan