27.07.2009 09:50

NHNN thông báo dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 23/7/2009

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 23/7/2009 là 385.581,53 tỷ đồng. So với ngày 16/7/2009, số dư nợ cho vay đã tăng 7.886,92 tỷ đồng (tương đương tăng 2,08%).

Chi tiết về tình hình dư nợ cho vay HTLS phân chia theo đối tượng như sau:

1. Dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM Nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 271.289,52 tỷ đồng, tăng 5.182,43 tỷ đồng (tương đương tăng 1,94%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 90.753,49 tỷ đồng, tăng 1.857,18 tỷ đồng (tương đương tăng 2,08%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 19.203,78 tỷ đồng, tăng 506,82 tỷ đồng (tương đương tăng 2,71%); công ty tài chính là 4.334,73 tỷ đồng, tăng 360,48 tỷ đồng (tương đương tăng 9,07%).

2. Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp Nhà nước 60.440,15 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 257.237,57 tỷ đồng; hộ sản xuất là 67.903,80 tỷ đồng.

Báo cáo về vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 cho thấy vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại đều đảm bảo dự trữ bắt buộc và an toàn thanh toán.

Theo Ngân hàng Nhà nước

Các tin liên quan