08.09.2011 13:31

NHNN chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đôla Mỹ của các TCTD,...

Ngày 07/9/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, hầu hết TCTD đã thực hiện lãi suất huy động đồng Việt Nam và lãi suất huy động bằng đôla Mỹ cao hơn mức lãi suất quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/3/2011 của NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/6/2011 của NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa của tổ chức, cá nhân tại TCTD dưới nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, vi phạm nghiêm trọng quy định tại 02 Thông tư nêu trên, tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro cho TCTD. Do đó, để bình ổn thị trường và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh với mức lãi suất phù hợp. Thống đốc NHNN yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: (i) Thực hiện đúng mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ được quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN; (ii) Tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ, chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành chỉ đạo của Thống đốc NHNN ; đồng thời báo cáo về NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các vi phạm và kết quả xử lý của TCTD; (iii) Chủ động phát hiện và báo cáo về NHNN những TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh vi phạm mức lãi suất huy động đồng Việt Nam và đô la Mỹ tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về lãi suất huy động vốn theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN.

Về biện pháp xử lý, đối với các TCTD vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN, NHNN áp dụng các biện pháp xử lý sau: (i) Đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ của người quản lý, người điều hành của TCTD quy định tại Khoản 31 và Khoản 32 Điều 4 Luật các TCTD khi phát hiện TCTD vi phạm quy định về mức lãi suất huy động theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN. Người quản lý, người điều hành của TCTD bị đình chỉ, miễn nhiệm không được đảm nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành tại chính TCTD đó trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị đình chỉ, miễn nhiệm; (ii) Hạn chế mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động của TCTD trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bị xử lý; (iii) Hạn chế hoặc tạm đình chỉ hoạt động huy động và cho vay của đơn vị vi phạm thuộc TCTD đó.

Về thẩm quyền xử lý, Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý nêu trên; Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức vụ đối với người điều hành của Sở giao dịch, chi nhánh của TCTD trên địa bàn, người quản lý, người điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để xem toàn văn Chỉ thị 02-NHNN, click vào đây

 

NHNN Việt Nam

Các tin liên quan