29.06.2006 14:29

Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

Theo Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ban hành ngày 11/7/2005, Chính phủ quy định: HTX có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ xã viên sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối nhưng chưa được giao đất thì làm thủ tục xin giao đất. UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất của địa phương xem xét, quyết định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất cho HTX…

Ngoài diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất, HTX nông nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hàng năm và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất…
HTX được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phục sản xuất, kinh doanh của xã viên theo quy định…

Các HTX sản xuất hàng hoá xuất hàng hoá xuất khẩu không thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, nếu có dự án xúc tiến thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ 50% kinh phí…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các tin liên quan