15.09.2006 10:30

Hướng dẫn hạch toán, ghi nhận tài sản gán, xiết nợ

    Ngày 11/9/2006, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 7755/NHNN-KTTC hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện hạch toán, ghi nhận tài sản gán, xiết nợ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của khách hàng trong quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng.
 
    Cụ thể, trường hợp đối với một số loại tài sản đặc biệt mà pháp luật quy định phải làm thủ tục đăng ký, sang tên, trước bạ thì giao dịch mới có giá trị pháp lý thì việc ghi nhận tài sản gán, xiết nợ vẫn được dựa trên cơ sở “tài sản gán, xiết nợ đã chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng”. Theo đó, nếu tài sản đã được chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng mới hạch toán trên tài khoản nội bảng (tài khoản 837 – Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng, đang chờ xử lý); nếu chưa chuyển quyền sở hữu đối với tài sản gán, xiết nợ thì các tổ chức tín dụng thực hiện theo dõi ngoại bảng.
 
    Trường hợp đối với các loại tài sản mà pháp luật không quy định phải làm thủ tục đăng ký, sang tên, trước bạ thì việc ghi nhận được dựa trên nội dung phán quyết của Toà án hoặc thoả thuận xử lý tài sản. Nếu phán quyết của Toà án hoặc thoả thuận xử lý tài sản xác định rõ chuyển giao sở hữu cho tổ chức tín dụng và tài sản đã được chuyển giao thì tổ chức tín dụng được phép hạch toán các tài sản này vào tài khoản nội bảng. Nếu phán quyết của Toà án hoặc thoả thuận xử lý tài sản không thể hiện việc xác định tổ chức tín dụng là chủ sở hữu tài sản, việc chuyển giao tài sản chỉ là sự uỷ thác xử lý theo hợp đồng để thu hồi nợ thì Ngân hàng phải ghi nhận trên các tài khoản ngoại bảng mà không được phép hạch toán các tài sản này vào tài khoản nội bảng.
 
(NHNNVN)
 

Các tin liên quan