15.05.2019 07:00

Hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đắc Lắk

NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) năm 2019. NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quang cảnh Hội nghị 

Ngày 09/5/2019, NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề QTDND năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX, Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh, lãnh đạo các QTDND trên địa bàn ...

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của QTDND trên địa bàn, theo đó vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm của các QTDND đến 31/3/2019 đạt 138.058 triệu đồng, tăng 9.542 triệu đồng so với 31/12/2018, tỷ lệ tăng 7,42%. Nhìn chung tình hình nguồn vốn của các QTDND tăng trưởng tương đối ổn định và có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng bình quân của toàn địa bàn...

Tại Hội nghị, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và phổ biến, triển khai các văn bản: (i) Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; (ii) Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN về việc chấn chỉnh tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động hệ thống QTDND; (iii) Quyết định 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc NHNN VN về Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (iv) Chương trình hành động của toàn ngành và của ngành Ngân hàng Thừa Thiên Huế thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Những khó khăn, vướng mắc của các QTDND cũng đã được giải đáp ngay tại Hội nghị.

Hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh Đắc Lắk

Sáng ngày 10/5/2019, NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, UBND huyện Ea Kar, UBND cấp xã, phường, thị trấn có Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đóng trụ sở; Giám đốc Ngân hàng Hợp tác Xã chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các QTDND trên địa bàn và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý, thanh tra giám sát tổ chức tín dụng của NHNN tỉnh. Ông Nguyễn Kim Cương – Phó Giám đốc NHNN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”; công văn số 3381/UBND-KT ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ” và đánh giá tình hình hoạt động, tái cơ cấu của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Tính đến 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh có 12 QTDND hoạt động trên 47 xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố, với 25.882 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động: 1.767 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay : 1.587 tỷ đồng. Về kết quả thực hiện tái cơ cấu hệ thống QTDND trên địa bàn: NHNN tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu hệ thống QTDND trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 và thường xuyên chỉ đạo các QTDND thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện phương án cơ cấu của QTDND để trong trường hợp cần thiết yêu cầu QTDND sửa đổi, bổ sung phương án cho phù hợp với thực tế. Đến nay, NHNN tỉnh đã phê duyệt 12 phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của 12 QTDND trên địa bàn.

Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và các kiến nghị, đề xuất của các QTDND trên địa bàn đã được Lãnh đạo NHNN tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ngân hàng Hợp tác xã, Lãnh đạo một số sở, ngành và Lãnh đạo UBND các cấp ghi nhận và trả lời trực tiếp tại Hội nghị./. 

Theo NHNN

Các tin liên quan