06.07.2006 10:49

Hỗ trợ các chủ chăn nuôi gia súc bị tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 18/5/2006  về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN  đã kịp thời ban hành công văn số  5429/NHNN-TD  ngày  29/6/2006  hướng dẫn việc thực hiện khoanh nợ và tiếp tục cho vay vốn của các tổ chức tín dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã chăn nuôi gia súc của trung ương và địa phương nhưng bị tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng. Theo tinh thần công văn này, đối tượng được xử lý khoanh nợ bao gồm các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai)  đã vay vốn  các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật, để chăn nuôi gia súc nhưng bị tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, còn dư nợ vay đến ngày 30/4/2006 đối với các khoản nợ trong hạn, nợ đến hạn. Cụ thể:
- Thời gian khoanh nợ: Trong thời gian 01 năm đối với các chủ chăn nuôi lợn, kể từ ngày 30/4/2006 đến ngày 30/4/2007; hai năm đối với các chủ chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai, kể từ ngày 30/4/2006 đến ngày 30/4/2008. Trong thời gian khoanh nợ, các tổ chức tín dụng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh  đối với số dư nợ được khoanh. Trường hợp tổ chức tín dụng đã thu lãi của các khoản nợ thuộc đối tượng được khoanh từ ngày 30/4/2006 đến ngày công văn trên có hiệu lực thi hành thì các tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hoặc trừ lùi vào các khoản nợ gốc, nợ lãi chưa trả của các chủ chăn nuôi gia súc khi hết thời hạn khoanh nợ.
- Các tổ chức tín dụng được xử lý khoanh nợ gồm: Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
-  Về nguồn xử lý đối với khoản lãi không thu được trong thời gian khoanh nợ: Các tổ chức tín dụng thực hiện việc khoanh nợ này, được tính giảm lợi nhuận trước thuế (khi xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp)      tương ứng với số lãi mà các tổ chức tín dụng không thu được trong thời gian khoanh nợ.
- Các chủ chăn nuôi gia súc đang được khoanh nợ nếu có nhu cầu vay vốn để khôi phục chăn nuôi gia súc hoặc chuyển đổi ngành nghề thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay theo các quy định hiện hành về cho vay thông thường của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Việc khoanh nợ và tiếp tục cho vay này nhằm giảm bớt những khó khăn cho các chủ chăn nuôi gia súc nhưng bị tiêu huỷ do mắc bệnh lở mồm long móng  trong thời gian vừa qua.
 

Văn Thanh – Thời báo ngân hàng.

Các tin liên quan