03.07.2006 00:00

Giới thiệu Hội viên của Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt nam

Hội viên chính thức

Các QTDND cơ sở, QTDND Trung ương và các tổ chức, cá nhân Việt Nam tán thành Điều lệ này, tự nguyện và có đơn xin gia nhập, được Ban chấp hành Hiệp hội chấp nhận, đều được trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

Hội viên liên kết và hội viên danh dự

1. Hội viên liên kết: Các tổ chức và cá nhân hoạt động tại Việt Nam có nguyện vọng, nhưng chưa mong muốn hoặc chưa đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, tự nguyện và có đơn xin gia nhập, được Ban chấp hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên liên kết.

2. Hội viên danh dự: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có uy tín, kinh nghiệm, có đóng góp tích cực cho Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự.

3. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và Đại hội của Hiệp hội nhưng không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

Quyền lợi của hội viên

1. Hội viên được cấp Thẻ hội viên.

2. Hội viên chính thức là đại biểu tham dự Đại hội Hiệp hội mới được biểu quyết các công việc của Hiệp hội và được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

3. Được tư vấn, được cung cấp các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và được hỗ trợ khắc phục các khó khăn về tổ chức, hoạt động và tài chính tuỳ theo khả năng của Hiệp hội.

4. Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan khác.

5. Được sử dụng các thông tin, tài liệu của Hiệp hội để phục vụ cho việc tuyên truyền, hoạt động và phát triển của hội viên.

6. Được tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do Hiệp hội tổ chức.

7. Được thảo luận, đề xuất nguyện vọng và kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của QTDND.

8. Được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

9. Được xin ra khỏi Hiệp hội nhưng phải gửi đơn cho Ban chấp hành Hiệp hội. Việc giải quyết cho hội viên ra khỏi Hiệp hội chỉ được xem xét sau khi hội viên đó đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và các quy định khác của pháp luật. Ban chấp hành Hiệp hội xem xét và quyết định cho hội viên ra khỏi Hiệp hội. Trường hợp bị từ chối, hội viên có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, thi hành các nghị quyết của Đại hội Hiệp hội, của Ban chấp hành Hiệp hội, tích cực phối hợp thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Thường trực Hiệp hội.

2. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội; đảm nhận những công việc khi được Ban chấp hành Hiệp hội phân công.

3. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác cùng thực hiện những nhiệm vụ  của Hiệp hội, xây dựng và phát triển Hiệp hội vững mạnh.

4. Cung cấp thông tin, báo cáo thường kỳ hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan Thường trực Hiệp hội về tổ chức và hoạt động của hội viên.

5. Đóng hội phí và thực hiện đầy đủ các cam kết về tài chính với Hiệp hội đúng thời hạn quy định. Các hội viên danh dự, hội viên liên kết không phải đóng hội phí.

6. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ban chấp hành Hiệp hội triệu tập.

7. Hoàn tất các nghĩa vụ của hội viên đối với Hiệp hội khi xin ra khỏi Hiệp hội.

Các tin liên quan