02.10.2006 10:24

Cơ cấu lại Ngân hàng thương mại nhà nước

Hiện nay, việc cơ cấu lại các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTM Nhà nước) thực hiện theo nội dung các Đề án cơ cấu lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001 và nội dung Chỉ thị số 01/2006/CT-NHNN ngày 04/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại các NHTM Nhà nước; theo đó, các NHTM nhà nước:
 
Chủ động cải cách để phục vụ khách hàng tốt hơn là việc làm cần thiết của mỗi Ngân hàng.
 
a. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại tài chính (bổ sung vốn tự có; xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng phát sinh trước ngày 31/12/2000 hiện vẫn còn dư nợ theo Đề án xử lý nợ tồn đọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/2001/QĐ-Ttg ngày 5/10/2001; thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động Ngân hàng theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước);
 
b. Triển khai áp dụng chiến lược kinh doanh; sổ tay tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng; xây dựng hoàn thiện và vận hành hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ – tài sản có và áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ tài chính và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Phương án tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các NHTM theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện đã hoàn thành việc xây dựng Phương án cấp bổ sung vốn điều lệ và đảm bảo nguồn để thực hiện giải pháp cổ phần hoá NHTM Nhà nước và đề xuất giải pháp xây dựng Phương án xử lý nợ xấu của các NHTM. Dự thảo Phương án này, Ngân hàng Nhà nước đã gửi lấy ý kiến tham gia của Bộ tài chính và Bộ kế hoạch và Đầu tư và đang tổng hợp ý kiến trình Thống đốc ký trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
     (Theo Ngân hàng Nhà nước )   

Các tin liên quan