29.06.2006 22:05

Chi trả tiền thừa cho khách

Giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức, tính liêm khiết của cán bộ làm công tác ngân quỹ. Trong hai năm 2004 - 2005 cán bộ ngân quỹ trong toàn hệ thống Quỹ tín dụng Trung ương đã trả lại khách hàng 692 món tiền thừa với tổng số là 399.128.000 đồng.

Nhiều cán bộ ngân quỹ đã nhiều lần trả tiền thừa cho khách hàng, điển hình là:

+ Chị Vũ Thanh Bình - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Thái Bình trả lại 33 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền là 6.235.000đ.

+ Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Quảng Bình trả lại 31 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 37.620.000đ, món lớn nhất là 20.000.000đ.

+ Chị Hoàng Thị Nga - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Lậm Đồng trả lại 27 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 8.790.000đ.

+ Chị Huỳnh Thị Bích Ngân - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Trà Vinh trả lại 26 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 4.930.000đ.

+ Chị Lê Thị Mười - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Bình Định trả lại 15 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 58.723.000đ trong đó món lớn nhất là 50.000.000đ.

+ Chị Lê Thị Chinh - thủ quỹ chi nhánh QTDTW Bắc Ninh trả lại món lớn nhất là 20.000.000đ.

+ Chị Phạm Thị Phương - thủ quỹ Hội sở Trung ương trả cho khách hàng Nguyễn Việt Thắng công tác tại Ban cơ yếu Chính phủ món lớn nhất 20.000.000đ.v.v...

Lãnh đạo đã nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm khiết trả lại tiền thừa cho khách hàng, góp phần nâng cao uy tín và củng cố lòng tin của khách hàng đối với Quỹ tín dụng Trung ương.

Nguồn: Quỹ tín dụng nhân dân TW

Các tin liên quan