29.01.2008 00:00

Chỉ thị số 01/2008/CT-NHNN ngày 29/01/2008 về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân