tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

NHNN ban hành cùng lúc 9 Thông tư mới

(Cập nhật ngày: 04/07/2016 - 02:33:38 AM )

Thông tư số 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD

Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 45/2011/TT- NHNN, bao gồm: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều 2 để chuẩn hóa một số khái niệm và thuận tiện khi tham chiếu; (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về đồng tiền cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; (iii) Bỏ các quy định liên quan đến điều kiện cho vay ra nước ngoài (Bãi bỏ Điều 7 và sửa đổi Khoản 1 Điều 9); (iv) Sửa đổi Điều 10 và Điều 11 quy định về hồ sơ đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; (v) Bổ sung Khoản 5 Điều 12 về cơ sở để NHNN xem xét, xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài; (vi) Sửa đổi Điều 14 quy định về tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; (vii) Sửa đổi khác: Sửa đổi cơ chế báo cáo (Điều 15), cơ chế phối hợp (Điếm a Khoản 2 Điều 16).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2016.

Thông tư số 14/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc NHNN.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về điều kiện thực hiện ủy thác, nhận ủy thác, điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đảm bảo phù hợp với hiệu lực thi hành Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Thông tư gồm 4 Điều với một số nội dung cơ bản như: Bãi bỏ điều kiện thực hiện ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bổ sung nguyên tắc ủy thác quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Bãi bỏ điều kiện để được hoạt động bao thanh toán, điều kiện để tiến hành hoạt động bao thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động bao thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về điều kiện cấp phép; điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính; điều kiện cho thuê tài chính bằng ngoại tệ, mua và cho thuê lại bằng ngoại tệ để đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Thông tư gồm 4 Điều với một số nội dung cơ bản như: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp; cho thuê tài chính bằng ngoại tệ; nguyên tắc mua và cho thuê lại; Bãi bỏ điều kiện để được thực hiện hoạt động bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính; điều kiện hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 16/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 16/2016/TT-NHNN bao gồm 3 Điều với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung chính như: (i) Nguyên tắc phát hành trái phiếu; (ii) Mua lại trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iii) Phương án phát hành trái phiếu; (iv) Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của năm tài chính của tổ chức tín dụng do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chào bán trái phiếu ra công chúng; (v) Thủ tục chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của năm tài chính của tổ chức tín dụng do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chào bán trái phiếu ra công chúng; (vi) Các giới hạn đối với tổ chức tín dụng phát hành và người mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền; (vii) Tổ chức phát hành; (viii) Trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (ix) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 7/4/2004 của Thống đốc NHNN.

Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm 3 phần, cụ thể: (i) Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc môi giới tiền tệ; (ii) Quy định về phạm vi môi giới tiền tệ, phương thức thực hiện môi giới tiền tệ, hợp đồng môi giới tiền tệ, phí môi giới tiền tệ, lưu trữ hồ sơ; (iii) Quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2016.

Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 18/2016/TT-NHNN bao gồm 2 Điều với một số nội dung cơ bản như: (i) Đối tượng áp dụng; (ii) Nguyên tắc chung thực hiện giao dịch; (iii) Lãi suất cho vay; (iv) Cách xác định giá mua lại; (v) Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; (vi) Hiệu lực thi hành; (vii) Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2016.

Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Thông tư số 19/2016/TT-NHNN gồm 6 Chương, 33 Điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các ưu điểm của Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN của NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng, bổ sung và chỉnh sửa về mặt kết cấu cũng như nội dung quy định để phù hợp với căn cứ pháp lý hiện hành cũng như thực tiễn của hoạt động thẻ ngân hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 và thay thế cho Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007; Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN ngày 09/7/2007 của Thống đốc NHNN về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh và Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Thông tư số 21/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 1/3/2013 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN như: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2: “1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấp phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp”;

Bổ sung khoản 9 vào Điều 5: “9. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ để thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác phù hợp với quy định tại Thông tư này, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan”;

Bãi bỏ khoản 2 Điều 2 và Điều 4 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 22/2016/TT-NHNN thay thế Thông tư số 28/2011/TT-NHNN ngày 1/9/2011 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm việc mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành lần đầu và việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp).

Thông tư quy định nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp, các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua, trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp, hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Theo SBV/TBNH

 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Khai giảng lớp Nghiệp vụ cơ bản QTDND tại tỉnh Thái Bình
 Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
 Ngành Ngân hàng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7)
 Cải cách hành chính của NHNN tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực
 Tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm 2017
 Chính sách tiền tệ củng cố niềm tin thị trường
 NHNN chủ động các phương án, sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ
 Điểm chính trong bức tranh kinh tế 6 tháng
 Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng
 Co-opBank: Tăng năng lực cạnh tranh cho QTDND
 Lãi suất huy động giảm
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng
 Hiệu ứng tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác
 Công ty tin học tổ chức Hội Nghị Hướng dẫn triển khai Công văn số 2947/NHNN-DBTK trên phần mềm ITD - VAPCF cho các QTDND trên địa bàn Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa
 Thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp
  Quỹ bảo toàn hệ thống: Gia cố neo an toàn cho hệ thống
 Phát triển các định chế tài chính - ngân hàng trong xu thế cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra
 DID hỗ trợ Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
 Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn “Nghiệp vụ tín dụng” tại Đà Lạt
 Hơn 49 triệu người Việt Nam không có tài khoản ngân hàng